Reklamácia a vrátenie tovaru

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

  • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho.

  • Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu náležité doklady - faktúru - daňový doklad.

  • Záručná doba na čaje, ďalšie potraviny a tovar s určenou dobou spotreby alebo minimálnej trvanlivosti je stanovená dobou spotreby alebo trvanlivosti vyznačenej na obale.

  • Záručná doba pri mechanických nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných závad je možné uplatňovať len na tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa internetového obchodu www.matchaday.sk

  • Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

  • Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

  • Reklamácie vybavuje Predávajúci v pracovných dňoch. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie Kupujúcemu. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

  • O oprávnenosti reklamácie rozhodne Predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru.

  • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou alebo skladovaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.