Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ internetového portálu

ALTERGROUP s.r.o.
Pažite 144/5
Žilina 010 09
IČO: 51 274 469
DIČ: 21 2065 7550
IČ DPH: SK2120657550

Zodpovedná osoba a kontakt

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA
Mgr. Martin Šottník

E-MAIL
info@matchaday.sk

 TELEFÓN
+421 911 510 560

OTVÁRACIE HODINY
PONDELOK - PIATOK        08:00 - 17:00
SOBOTA - NEDEĽA            ZATVORENÉ

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Nákup v internetovom obchode Matcha Day –môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP")
 • Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou ALTERGROUP s.r.o., Pažite 144/5, 01009 Žilina (ďalej len prevádzkovateľ) ktoré budú uzatvorené prostredníctvom elektronického obchoduwww.matchaday.sk, (ďalej len obchod).
 • Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Do spôsobu objednávky taktiež spadá objednávka v e-mailovej alebo písomnej forme.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár (poprípade e-mail), obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu. To isté platí aj pre písomnú formu objednávky.
 • Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania alebo podnikania, rozumie sa v zmysle platných predpisov spotrebiteľ. Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci
Spoločnosť ALTERGROUP s.r.o., IČO: 51274469, DIČ: 2120657550, IČ DPH: SK2120657550  adresa elektronickej pošty: info@matchaday.sk, adresa internetovej stránky: www.matchaday.sk, (ďalej len Prevádzkovateľ).

Záujemca
Plnoletá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem kúpiť tovar ponúkaný Predávajúcim a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s Predávajúcim, pričom ešte neodoslala Kompletne vyplnenú objednávku.

Kompletne vyplnená objednávka
Záujemcom úplne vyplnená objednávka (zodpovedané a uvedené všetky povinné údaje vyžadované Predávajúcim) nachádzajúca sa na webovej stránke Prevádzkovateľa, pričom týmto odoslaním objednávky alebo poskytnutím povinných údajov poverenému zamestnancovi Prevádzkovateľa, ktorý v mene Záujemcu vyplnil Kompletne vyplnenú objednávku.

Záujemca potvrdil, že:

 • bol oboznámený s Obchodnými podmienkami (ďalej len OP) v aktuálnom znení, preštudoval si ich obsah, s ich obsahom súhlasil, zaviazal sa ich dodržiavať a postupovať v súlade s nimi,
 • bol jednoznačne a zrozumiteľne informovaný pred svojimi úkonmi, ktoré smerovali k uzavretiu tejto Zmluvy o všetkých úkonoch, ktoré musel vykonať pri uzatváraní Zmluvy a o všetkých úkonoch, ktorými sa dajú zistiť a opraviť chyby, ktoré spôsobil svojimi predchádzajúcimi úkonmi, a to ešte pred odoslaním objednávky, ako i o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,
 • Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji"), najmä, ale nie výlučne oboznámil Záujemcu s písomnými informáciami o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od Zmluvy, s adresou Predávajúceho, na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť, a s informáciami o záruke,
 • bol informovaný, že jazykom ponúkanom na uzavretie Zmluvy je slovenský jazyk. Po doslaním Kompletne vyplnenej objednávky sa Záujemca stáva Kupujúcim na účely tejto Zmluvy. Kompletne vyplnená objednávka obsahuje Konečnú cenu, ktorú Kupujúci zaplatí za tovar a jeho doručenie.

 

Kupujúci
Plnoletá fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na iný účel ako na podnikanie alebo na iný účel ako výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Predávajúceho odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež aj ako „Spotrebiteľ"),

 • plnoletá fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na účely podnikania a/alebo na výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Predávajúceho odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež ako „Podnikateľ").

 

Zmluva
Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník") uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj ako „Zmluvné strany"), ktorej predmetom je kúpa zvoleného tovaru Kupujúcim a predaj vrátane dodania tohto tovaru Predávajúcim. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky Prevádzkovateľovi, zaslaním Potvrdenia o dostupnosti tovaru zo strany Predávajúceho a nevyužitím postupu Predávajúceho podľa odseku 4. a 5. článku Ia. týchto OP.

Tovar
Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke Prevádzkovateľa, a ktoré si môže Kupujúci v súlade so Zmluvou a OP kúpiť; taktiež Kupujúcim zvolené položky po odoslaní Kompletne vyplnenej objednávke, ktoré predstavujú predmet kúpy Kupujúceho a predaja Predávajúceho; jednotlivé položky tovaru sú na webovej stránke Prevádzkovateľa zobrazené aj prostredníctvom fotografie, pričom však farebnosť fotografií je približná a závislá na individuálnom nastavení monitoru Záujemcu/Kupujúceho.

Doručenie tovaru
Dodanie tovaru Prevádzkovateľom Kupujúcemu na ním zvolené miesto určenia, uvedené v Kompletne vyplnenej objednávke; doprava tovaru.

Dobierka*
Spôsob doručenia tovaru, pri ktorom Kupujúci uhrádza cenu tovaru až pri jeho prevzatí. Tovar je doručovaný prostredníctvom kuriérskej služby zvolenej Predávajúcim.

*Za spôsob platby na dobierku účtujeme poplatok 1,00€.

Cena tovaru
Hodnota tovaru vyjadrená v mene EUR s DPH, uvedená v popise tovaru pri každej jeho jednotlivej položke na webovej stránke Predávajúceho, ak nejde o zobrazenie jednotlivej položky sú ceny uvedené s DPH; v Kompletne vyplnenej objednávke ide o súčet cien za jednotlivé položky tovaru, pričom všetky ceny sú uvedené s DPH; tento súčet cien je uvedený bez ceny za doručenie.

Cena za doručenie tovaru
Cena zvoleného spôsobu doručovania, pričom cena za doručenie tovaru zahŕňa cenu za dopravu a cenu za zabalenie tovaru.

Konečná cena
Definitívna cena, ktorú zaplatí Kupujúci; je to cena za jednotlivé položky tovaru zvolené Kupujúcim a cena za doručenie tovaru.

Potvrdenie o prijatí objednávky
Potvrdenie, ktoré zašle Prevádzkovateľ na schránku elektronickej pošty určenú Kupujúcim v Kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutočnosť, že Predávajúci prijal Kompletne vyplnenú objednávku a to prostredníctvom jeho webovej stránky.

Dostupnosť tovaru         
Tovar dostupný na sklade Predávajúceho bude dodaný Kupujúcemu podľa objednávky. Ak by objednaný tovar nebol aktuálne dostupný podľa objednávky, alebo v prípade potreby konzultácie zodpovedný pracovník bude kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo mailom.

Webová stránka Predávajúceho
Verejný elektronický obchod Predávajúceho nachádzajúci sa na adrese www.matchaday.sk v sieti Internet.

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá:
 • správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky,
 • tovar ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú:
 •  Faktúru alebo Dodací list, (ktorý slúži aj ako záručný list)
 1. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru a jeho poistenie.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:
 •  za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou,
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo iných nepredvídateľných prekážok
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať objednávku a možnosť jednostranného odstúpenia od zmluvy v prípade vypredania tovaru na sklade, chybne uvedenej ceny pri produkte v dôsledku technického problému aplikácie.

 

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

 

NARIADENIE EÚ


NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, sa nemôžu žiadnym potravinám priraďovať iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na stránke sú informatívne. Účinky potravinových produktov odporúčame konzultovať s ošetrujúcim lekárom najmä u tehotných žien, malých detí a osôb s ťažšími zdravotnými problémami!

OBJEDNÁVKA – UZATVORENIE ZMLUVY – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.matchaday.sk

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
 • Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 • Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese info@matchaday.sk
 • K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 • Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. a to písomným oznámením na e-mailovú adresu info@matchaday.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť nepoužitý tovar, tým sa rozumie neotvorený hermeticky uzavretý ochranný obal produktu prevádzkovateľovi, bez poškodenia a závad do 5 dní.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu, ale môže ju ponížiť o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho, do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze na kupujúcim písomne uvedený bankový účet ktorý bude uvedený na reklamačnom doklade a priložený k tovaru.

 

Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

 • ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť
 • objednaný tovar už nie je možné zaobstarať
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku vytvorenú Kupujúcim, ktorý v minulosti neodobral alebo nezaplatil záväzne objednaný tovar. Toto právo sa vzťahuje na zásielky, ktoré sa vrátili späť k predávajúcemu z dôvodu nevyzdvihnutia Kupujúcim, ktorý ručí za správnosť údajov v objednávke.

 

DODACIE PODMIENKY
Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcemu v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov.

 • Dodanie tovaru je uskutočnené kuriérom
 • Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 • Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v čo možno najkratšej dobe (1-7 dní) od prijatia elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 • Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.
 • Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

 

Cena dopravy tovaru
Prevádzkovateľ stanovuje poštovné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ

 • Pri zaslaní tovaru na dobierku*, kuriérom spoločnosti 123kurier (v rámci SR), účtujeme poštovné 4,20 Euro. Pri objednávke nad 50 Euro je doprava ZADARMO.
 • Pri zaslaní tovaru na dobierku*, balík na poštu, Slovenskou poštou, účtujeme poštovné 3,60 Euro. Pri objednávke nad 50 Euro je doprava ZADARMO.
 • Pri zaslaní tovaru na dobierku*, balík na adresu, Slovenskou poštou, účtujeme poštovné 4,70 Euro. Pri objednávke nad 50 Euro je doprava ZADARMO.
 • Pri zaslaní tovaru na dobierku*, kuriérom spoločnosti Zásielkovňa (v rámci SR), účtujeme poštovné 3,60 Euro. Pri objednávke nad 50 Euro je doprava ZADARMO.
 • Pri zaslaní tovaru na dobierku*, kuriérom spoločnosti 123kurier (v rámci ČR), účtujeme poštovné 7,50 Euro.
 • Pri objednávkach do ďalších krajín bude poštovné a balné účtované individuálne podľa taríf kuriérnej služby v rámci danej krajiny a hmotnosti nákladu.

 

 *Pri spôsobe platby na dobierku účtujeme poplatok 1,00€.

KÚPNA CENA A PLATBY


• Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode spoločnosti ALTERGROUP s.r.o. www.matchaday.sk sú uvedené v Euro vrátane dane z pridanej hodnoty.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť ponuku a cenu tovarov.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 • Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
 • Dobierka: Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho prevzatí od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednaného tovaru poštovný poplatok za dobierku 1,00€.
 • Bankový prevod: Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí bankovým prevodom, po obdŕžaní sumy za zakúpený tovar na uvedený účet bude tovar odoslaný na adresu uvedenú v objednávke.

 

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho.
 • Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu náležité doklady - faktúru - daňový doklad.
 • Záručná doba na čaje, ďalšie potraviny a tovar s určenou dobou spotreby alebo minimálnej trvanlivosti je stanovená dobou spotreby alebo trvanlivosti vyznačenej na obale.
 • Záručná doba pri mechanických nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných závad je možné uplatňovať len na tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa internetového obchodu www.matchaday.sk
 • Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.
 • Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.
 • Reklamácie vybavuje Predávajúci v pracovných dňoch. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie Kupujúcemu. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.
 • O oprávnenosti reklamácie rozhodne Predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru.
 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou alebo skladovaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tým, že sa stávate zákazníkom nášho obchodu dávate súhlas, že môžete byť informovaný o novinkách v tomto internetovom obchode telefonicky alebo e-mailom.

 • Prevádzkovateľ internetového obchodu www.matchaday.sk  prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.
 • Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.

 

Pri registrácii a nákupe je potrebné uviesť nasledovné údaje o Vás:

 • meno a priezvisko, adresu pre dodanie zásielky, (ulica, číslo domu, smerové číslo, mesto, poprípade krajinu), resp. fakturačnú adresu.
  • Vašu e-mailovú adresu (slúži na komunikáciu s Vami)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • telefónne číslo (pre doručenie zásielky kuriérom a komunikáciu)
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, (IČ DPH), kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Údaje budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu distribúciu.
 • Kupujúci, odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky berie na vedomie, že Predávajúci uzavretím Zmluvy získal osobné údaje o Kupujúcom, a to: meno, priezvisko, adresa trvalého, prípadne prechodného bydliska, ak sú zhodné s adresou pre doručenie Tovaru alebo miesto podnikania, ktoré tiež môže byť zhodné s trvalým bydliskom či prechodným bydliskom, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, prípadne aj číslo bankového účtu. Kupujúci berie na vedomie, že účelom spracúvania jeho osobných údajov Predávajúcim je zabezpečenie splnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
 • Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri nášho poskytovateľa informačného systému. Žiadne údaje nie sú ukladané na našich diskoch pre ďalšie spracovanie a nie sú poskytované tretej strane.
 • Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Ide najmä o doručovateľskú službu a firmu spracovávajúcu účtovníctvo. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
 • Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.
 • Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 • Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
 • Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne prevádzkovateľovi iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).
 • Databáza údajov nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu, ani inak poskytovaná tretej strane.
 • Využívaním internetového obchodu www.matchaday.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

 

Zrušenie registrácie:
Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u Prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu info@matchaday.sk. Registrácia bude deaktivovaná a kupujúci bude informovaný e-mailom.

Aktualizácia a zmena osobných údajov:

 1. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
 2. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v ods. 3. týchto podmienok.
 3. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 4. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
 1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
 3. účel spracúvania osobných údajov,
 4. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
 5. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov, pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 10 týchto Obchodných podmienok je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 6. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
 7. Právo kupujúceho podľa ods. 7. - bodu 5. a 6. týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 8. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
 1. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 2. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 3. Ak kupujúci uplatní svoje právo
 4. písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 5. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
 6. u sprostredkovateľa podľa bodu „a" alebo „b" tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
 7. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 9. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 10. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 7. bodu 1. až 3., 5 až ods. 8. týchto Obchodných podmienok a ods. 9. až 11. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne.
 11. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 7. bodu 4. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 12. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 16. a 17. týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 13. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 8. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA


Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je   medzi oboma stranami dohodnuté inak.

 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 • Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 • Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

 

Copyright © Altergroup s.r.o
Všetky práva vyhradené.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 16.5.2018.

 

//